Blog

biuro księgowe szczecin cennik

Prowadzenie przez cudzoziemca PKPIR

Obowiązujące przepisy prawa przewiduja, że osoba osoba fizyczna, która nieposiada polskiego obywatelstwa i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą w Polsce może rozliczać podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta jest obywatelem kraju  Unii Europejskiej, czy innego państwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest uregulowane ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. W tej ustawie zostały wskazane osoby zagraniczne (w tym osoby fizyczne nieposiadające obywatelstwa polskiego), które mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin

Składki zus w PKPIR

Osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą, która prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów może na dwa sposoby ujmować składki ZUS zapłacone na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Wydatki te mogą być uwzgledniane przez nią w kosztach uzyskania przychodów lub mogą one zostać odliczone od dochodu w deklaracji podatkowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje podatnik, ale musi pamiętać, że składki zus stają się kosztem podatkowym w momencie ich faktycznej zaplaty.

Jeżeli podatnik podejmie decyzję, składki będą ujmowane w kosztach uzyskania przychodów, to kwotę wynikającą z zapłaconej składki społecznej zus ewidencjonuje on w kolumnie 13 – pozostałe wydatki. Za podstawę wprowadzenia kosztu do księgi przyjmuje sie wyciąg bankowy, potwierdzenie z poczty zapłaty składek lub każdy inny dowód potwierdzający zapłatę składek. Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi jednak pamiętać, by nie odliczyć składe społecznych dwukrotnie: raz w podatkowej księdze przychodów i rozchodów i drugi raz w deklaracji podatkowej.

czytaj więcej
Odliczanie w PIT36 straty z działalności gospodarczej

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika

Często podatnicy przychodzący do biura mówia, że urzad skarbowy wydał dla nich niekorzystne rozstrzygniecie, że interpretacja podatkowa jest niezgodna z prawem. Wprowadzona w prawie klauzula rozstrzygania wątpliwości co do treści przepisów podatkowych na korzyść podatnika jest wykorzystywana w przypadku, gdy w prawidłowo przeprowadzonej wykładni przepisów wystapia wątpliwosci. W przypadku zastosowania tej klauzuli korzyść zyskuje podatnik, który dzieki zastosowaniu rozwiazania optymalnego które on sam aprobuje a nawet sam wybiera. Do takiego podejścia w klauzuli rozstrzygania wątpliwosci na rzecz podatnika odniósł się w swojej ogólnej interpretacji Minister Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r., nr PK4.8022.44.2015.

Niedające się usunąć wątpliwości w rozstrzyganiu sprawy co do treści przepisów prawa podatkowego mają być rozstrzygane na korzyść podatnika na warunkach określonych w ogólnej interpretacji.Klauzula moze być zastosowana w trakcie wydawania decyzji, postanowień czy indywidualnych interpretacji podatkowych. Jeśli w konkretnej sprawie znaczenie przepisu prawa budzi niedające się usunąć wątpliwości, należy wybrać rozwiązanie optymalne dla podatnika. Jeżeli można zastosować więcej niż jedną interpretację, a urzędnik skarbowy nie jest w stanie ustalić najlepszej, podatnik ma prawo wskazać wykładnię dla siebie najlepszą.

Minister Finansów wyjaśnił, że nowa klauzula dotyczy: podatników, płatników, inkasentów, następców prawnych, osób trzecich odpowiedzialnych za cudze daniny.

czytaj więcej
pieniądze

koniec roku-przychody

Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności – mówi o tym art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Datą powstania przychodu jest zdarzenie, które nastąpiło najwcześniej.

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej, które występują na przełomie roku – ustalenie przychodu w sposób podany powyżej ma również zastosowanie, ponieważ ustawa nie przewiduje wyjątków dla zdarzeń gospodarczych, które występują na przełomie roku.

czytaj więcej
biuro rachunkowe szczecin cennik

remanent a zaliczka za grudzień 2015

Zaliczkę za grudzień 2015 r. należy ustalić bez uwzględniania spisu z natury na koniec 2015 r.

Jeśli podatnik nie sporządzał śródrocznych remanentów (miesięcznych) i ustalał dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki odejmując od przychodów koszty ujęte w księdze podatkowej, to ustalając dochód będący podstawą wyliczenia zaliczki za grudzień 2015 nie uwzględni różnicy remanentowej między spisem na dzień 1 stycznia 2015 r. i na dzień 31 grudnia 2015 r. Różnicę tę będzie jednak obowiązany  uwzględnić przy ustalaniu dochodu za rok 2015 w zeznaniu rocznym za 2015 r., składanym do urzędu skarbowego do 30 kwietnia 2016 roku.

czytaj więcej
biuro księgowe w szczecinie

wydatki na paliwo za granicą

Zgodnie z przepisami prawa zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dokonuje się na podstawie prawidłowych dowodów księgowych. Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037).  Zapisów dokonuje się na podstawie: faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, wystawionych zgodnie z odrębnymi przepisami. Podstawą zapisów mogą być również inne dowody księgowe, które zostały wymienione w rozporządzeniu.

Rozporządzenie mówi , że wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów mogą być udokumentowane paragonami lub dowodami kasowymi. W związku z tym,  podatnik może zewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów koszt zakupionego za granicą paliwa na podstawie paragonów, o ile zawierają one wspomniane dane.

czytaj więcej
zwolnienie

Od stycznia 2016 e-zwolnienia lekarskie

E-zwolnienia lekarskie wystawiane będą przez lekarzy od 1 stycznia 2016 r.Dotychczasowe  papierowe zwolnienia znikną w 2018 r.Od nowego roku lekarze będą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie jeśli posiadają  profil na PUE ZUS bądź zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową. W systemie będą dostępne dane pacjenta oraz członków jego rodziny – w przypadku zwolnienia na opiekę. Będą tam również dane jego pracodawcy. Po wpisaniu numeru PESEL, a pozostałe dane zostaną wypełnione automatycznie przez system.

Wprowadzenie zwolnień elektronicznych wymusi na pracodawcach , którzy zatrudniają więcej  niż pięciu pracowników założenie profilu na PUE. W systemie tym zostanie wydzielone miejsce, w którym dostępne będą elektroniczne zwolnienia wysłane na profil płatnika.

czytaj więcej
buchhaltung szczecin

Nowa strona internetowa

Witamy na naszej nowej stronie internetowej Biura Rachunkowego ABK!
Nowa strona to nowe możliwości, jeszcze więcej informacji dla firm poszukujących biura rachunkowego dla siebie, aktualizowane wiadomości w celu przekazywania informacji klientom i wiele nowych funkcjonalności. Zapraszamy!
czytaj więcej