Bardzo ciekawą infrmację podaje przegląd podatku dochodowego wydawany przez gofin.pl  Po zapytaniu ministra finansów o sposób traktowania motocykla w firmie, minister odpowiada, że należy traktować go jak samochód osobowy:

Definiując samochód osobowy na gruncie ustawy o PDOF ustawodawca posłużył się (…) odesłaniem do pojęcia pojazdu samochodowego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 45 ww. ustawy Prawo o ruchu drogowym motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół.

Z przytoczonych przepisów wynika, że pojęcie »pojazdu samochodowego« na gruncie ustawy Prawo o ruchu drogowym, do którego odsyła art. 5a pkt 19a ustawy o PDOF, obejmuje również motocykle. Tym samym należy uznać, że w świetle ustawy o PDOF motocykl mieści się w definicji samochodu osobowego”.

„(…) należy stwierdzić, że dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych do motocykli znajdują zastosowanie takie same zasady, jak do samochodów osobowych. Oznacza to np. brak możliwości amortyzacji motocykla metodą degresywną oraz zastosowania do motocykla jednorazowej amortyzacji (art. 22k ustawy o PDOF)”.

Jesto to bardzo ważne stanowisko dla wielu firm. Klienci Biura Rachunkowego ABK zadają czasem pytanie, czy motocykl może być traktowany w firmie jak samochód. Szeroka odpowiedź w tej kwestii Ministra Finansów na pytanie zadane przez gofin.pl jest bardzo ważnym  głosem w tej kwestii. Minister Finansów odpowiada na wszystkie wątpliwości w tej kwestii, w związku z tym na gruncie podatku dochodowego oraz rozwiązania kwestii amortyzacji motocykli w firmie rozwianych zostaje wiel wątpliwości.  Zachęcić to może bowiem wiele firm do wykorzystania tego środka transportu w działalności gospodarczej.

Więcej na: http://www.gofin.pl/podatki/17,1,61,201057,na-gruncie-ustawy-o-podatku-dochodowym-motocykl-jest.html